top of page

Норми

Високий рівень розробок, фундаментальні знання та інженерний досвід наших співробітників дозволяють підприємству приймати участь в роботах по створенню нормативно-технічної документації, галузевих та державних стандартів.

ВБН В.2.3-00018201.04-2000.

Розрахунки на міцність діючих магістральних трубопроводів з дефектами.

 Нормативний документ конкретизує розрахунки на міцність окремих елементів трубопровідних систем з дефектами різного типу за статичного навантаження з визначенням їх ступеню небезпеки.

   Норми розглядають 21 вид схематизованих дефектів трубопроводів (втрата металу, тріщини, дефекти форми).

ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008.

Магістральні трубопроводи. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами.

  В стандарті передбачено аналіз дефектів втрати металу: тріщини осьової і кільцевої орієнтації, корозія локальна і глобальна та дефектів форми: вм'ятини та різні типи неспівісностей зварних швів.   

  Нормативний документ регламентує правила розрахунків на міцність і довговічність прямих трубних секцій підземних і надземних трубопроводів, згинів та патрубків за наявності дефектів, виявлених засобами контролю.

 Стандарт визначає: критерії граничного стану,  систему коефіцієнтів запасу, класифікацію і схематизацію дефектів трубопроводів, розрахункові силові характеристики; встановлює методологію багаторівневої кількісної оцінки дефектів і їх градацію за ступенем небезпеки; надає висновки за результатами розрахункової оцінки дефектів, час на реагування та рекомендації.  

МТ-Т.0.03.208.09.

Методика расчетов трубопроводов АЭУ в рамках концепции «течь перед разрушением».

Методика конкретизує положення загального Керівництва в частині підготовки даних та виконання конкретних розрахункових аналізів для перевірки концепції "теча перед руйнуванням".

Методика включає:

- методологію розрахункового обґрунтування концепції ТПР;

- метод визначення напружено-деформованого стану трубопроводів;

- оцінку міцності елементів трубопроводів з дефектами, використовуючи двокритеріальний підхід;

- підходи до проростання дефектів;

- моделі визначення площі розкриття наскрізних тріщин;

- моделі визначення швидкості витікання з наскрізних тріщин;

- фізико-механічні характеристики трубопровідних сталей;

- методи визначення референсних напружень;

- методи визначення коефіцієнта інтенсивності напружень;

- методи визначення залишкових напружень в зварних з’єднаннях;

- методи розрахунку в умовах сейсмічних впливів.

 

З метою впровадження концепції «теча перед руйнуванням» проведено експериментальне та розрахункове обґрунтування здатності систем контролю АЕС заздалегідь виявляти наскрізний дефект в трубопроводі задовго до його катастрофічного руйнування.

РК-Д 0.41.505-10.

Руководство по применению концепции «течь перед разрушением» на АЭС.

  Документ встановлює порядок проведення робіт з обґрунтування застосовності концепції «теча перед руйнуванням» (ТПР), та вимоги до трубопроводів АЕС, для яких може бути застосована концепція ТПР.

  Реакторні установки ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 спроектовані в кінці 70-х років минулого століття та повністю задовольняли чинній на той час нормативно-технічній документації та вимогам щодо безпеки експлуатації. В якості максимальної проектної аварії при обґрунтуванні безпеки приймались постульовані розриви трубопроводів, включно до розривів головних циркуляційних трубопроводів (ГЦТ) Ду850. Системи безпеки ВВЕР-1000 проектувались таким чином, щоб протидіяти максимальній проектній аварії, наприклад, за рахунок встановлення на трубопроводах великого діаметру (ГЦТ, САОЗ, з’єднувальному трубопроводі системи компенсації тиску) аварійних опор-обмежувачів в якості заходів щодо захисту від механічних навантажень при розривах трубопроводів (реактивні і активні зусилля на обладнання, трубопроводи та будівельні конструкції при витоку теплоносія). В системах безпеки ВВЕР-440 такі опори-обмежувачі не передбачені, проте для запобігання аварій, наприклад, на кожній з шести гілок ГЦТ таких енергоблоків встановлені головні запірні засувки (ГЗЗ). Важливим тут є той факт, що обмежувачі биття передусім призначені для виконання своїх функцій в аварійній ситуації, а концепція ТПР спрямована на зниження ймовірності її виникнення.

  Метою реалізації ТПР є зниження ймовірності порушення цілісності третього бар’єру глибокоешелонованого захисту за рахунок раннього виявлення течі через наскрізний дефект в металі трубопроводу системами діагностики та своєчасного вжиття заходів щодо попередження аварії. Для обґрунтування ТПР вимагається підтвердити розрахунково-експериментальним шляхом, що вибрані системи контролю здатні зафіксувати дефект в металі трубопроводу, який в процесі розвитку на протязі експлуатації АЕС не призведе до розриву трубопроводу. Також необхідно підтвердити, що тріщини в трубопроводах, що розглядаються, являються такими, що стабільно ростуть. Це дозволяє виявити їх за допомогою системи контролю течі (СКТ) значно раніше, ніж може виникнути катастрофічне руйнування трубопроводу.

  Для впровадження концепції «Течі перед руйнуванням» виконані експериментальні та розрахункові обґрунтування здатності засобів контролю АЕС заздалегідь виявити наскрізний дефект в металі труб перед його катастрофічним руйнуванням. Стабільний ріст дефекту під час експлуатації повинен моніторитись, а впроваджені методи контролю повинні гарантовано виявити дефект до його руйнування.

МТ-Т.0.41.327-13.

Методика выполнения работ по снижению давления гидравлических испытаний на прочность первого контура АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1000 и ВВЭР- 440.

  Методика регламентує процедури і види робіт по зниженню тиску гідравлічних випробувань на міцність обладнання та трубопроводів першого контуру АЕС з метою оптимізації параметрів гідравлічних випробувань.

  Обґрунтування зміни параметрів гідравлічних випробувань виконується згідно керівництва МАГАТЕ INSAG-25 за методологією інтегрального ризик-орієнтованого підходу до прийняття рішень (IRIDM), адаптованої до виконання даної задачі. Вони передбачають при впровадженні модифікації виконання розрахункового аналізу з застосуванням детерміністичних і імовірнісних підходів для визначальних елементів АЕС на  основі оцінки зміни показників міцності, пошкодження і надійності (імовірності руйнування).

ПМ-Т.0.03.164-14.

Типовая программа оценки технического состояния и переназначения срока эксплуатации парогенераторов.

ПМ-Т.0.03.404-14.

Типовая программа оценки технического состояния и переназначения срока эксплуатации главных циркуляционных насосов ГЦН-195М РУ ВВЭР-1000.

СОУ 49.5-30019801-124:2016.

Магістральні газопроводи. Методика оцінки змін напруженого стану за результатами визначення просторового положення при проведенні внутрішньотрубної діагностики.

  Даний стандарт регулює методи визначення напружено деформованого стану  ділянок лінійної частини магістральних газопроводів за результатами проведеної внутрішньотрубної діагностики, яка включає в себе дані просторового положення трубопроводу. У стандарті наведені вимоги до даних внутрішньотрубної діагностики та методи для визначення напружено деформованого стану з причин зміни просторового положення трубопроводу внаслідок зсувів, просідань ґрунтів, тощо, а також критерії граничного стану і оцінки технічного стану елементів ділянок лінійної частини магістральних газопроводів. Визначення технічного стану ділянок лінійної частини магістральних газопроводів  виконується згідно з аналізом результатів: внутрішньотрубної діагностики, обстеження засобів протикорозійного захисту та корозійного стану, обстеження неруйнівними методами контролю трубопроводу в шурфах, контролю напружено-деформованого стану металу труб газопроводу, які проводяться згідно з вимогами чинних нормативних документів.

  Цей стандарт враховує вимоги національних стандартів, міжгалузевих та галузевих нормативних документів, сучасні вимоги до внутрішньотрубної діагностики, узагальнює досвід спеціалізованих підприємств галузі та експлуатаційних організацій Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (ПАТ «УКРТРАНСГАЗ») з питань обстеження, діагностики і методик оцінки технічного стану магістральних газопроводів.

  У цьому стандарті розглядається методика оцінки напружено деформованого стану за результатами визначення просторового положення при проведенні внутрішньотрубної діагностики та зміни напружено деформованого стану за результатами порівняння просторового положення при проведенні декількох  внутрішньотрубних діагностик.

Оцінка працездатності ділянок магістральних газопроводів проводиться на основі аналізу результатів виконаного діагностування (в тому числі внутрішньотрубного обстеження) і розрахункових оцінок міцності з урахуванням наданих даних про просторове положення осьової лінії ділянки магістрального газопроводу.

  У цьому стандарті розглядається:

- порядок збору та аналізу даних щодо заводських згинів та згинів холодного гнуття траси магістрального газопроводу за проектною і виконавчою документацією;

- порядок збору, аналізу та представлення даних замірів координат просторового положення магістрального газопроводу (МГ) за даними внутрішньотрубної діагностики (ВТД) та оцінка похибок вимірювань;

- вимоги до співставлення проектних та виміряних даних та даних декількох діагностичних обстежень;

- визначення напружено деформованого стану (НДС) в елементах лінійної частини магістральних газопроводів (ЛЧ МГ) за даними просторового положення та зміни просторового положення;

- критерії сепарації ділянок  магістральних газопроводів за ступенем небезпеки.

ПМ-Т.0.03.415-16.

Типовая программа оценки технического состояния и продления срока эксплуатации корпусов, верхних блоков и главных разъемов реакторов энергоблоков ВВЭР-1000

СОУ 49.5-30019801-125:2016.

 Магістральні газопроводи. Методика оцінки напруженого стану потенційно небезпечних ділянок.

  Стандарт встановлює порядок визначення та методи оцінки напружено-деформованого стану потенційно-небезпечних ділянок газопроводів за результатами реального просторового положення трубопроводів та з урахуванням виявлених під час діагностичних обстежень дефектів форми перерізу труби, недосконалостей осьових і кільцевих зварних швів та додаткових навантажень.

  Він регламентує методи розрахунку та критерії оцінки глобального напруженого стану бездефектних ділянок МГ з урахуванням категоризації напружень, а також оцінки локального напруженого стану в зоні дефектів форми перерізу труби, недосконалостей зварних швів та додаткових навантажень, що є доповненням до положень базових норм на проектування трубопроводів СНиП 2.05.06.ф

СОУ 49.5-30019801-125:2016.

Магістральні газопроводи. Методики оцінки напруженого стану надземних переходів магістральних газопроводів.

  Даний стандарт регламентує діагностику надземних переходів магістральних газопроводів: балочних, вантових, з компенсаторами, без компенсаторів.

  Цей стандарт також встановлює порядок, методи та методики розрахункової оцінки фактичного технічного стану надземних переходів магістральних газопроводів, а також вивчення роботи та взаємодії з навколишнім середовищем за проведеною діагностикою надземного переходу в цілому і його окремих ділянок, вузлів і елементів, з визначенням їх напружено-деформованого стану від статичного навантаження, яке викликане зміною температури навколишнього середовища, вітровими навантаженнями, поперечними навантаженнями (власна вага труб, вага продукту (газу), вага снігового і ожеледного навантаження). Крім того, в стандарті розглядається вплив на напружено-деформований стан надземних переходів магістральних газопроводів (НПМГ) зміни геометричного положення опор, які викликані зсувами чи просіданням ґрунтів.

  Вимоги цього стандарту застосовують при діагностуванні надземних переходів магістральних газопроводів та є обов’язковими для усіх філій ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», а також сторонніх організацій, які проводять  обстеження (діагностування),  стану магістральних газопроводів, що належать ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

bottom of page